Cílem činnosti NSU je podpora rozvoje současného výtvarného umění jako důležité součásti harmonicky se rozvíjející občanské společnosti.

Program Nadace je navržen jak k podpoře svobodné, ideologiemi, ani komerčními tlaky neovlivněné tvořivosti individuálních umělců, tak k posílení společenské role výtvarného umění.

Z toho vyplývají dvě nejdůležitější kritéria, podle kterých jsou rozdělovány nadační příspěvky a volena základní strategie činnosti. Je to kritérium umělecké kvality a kritérium sociální působnosti umění.

Kritérium umělecké kvality je založeno na odborném stanovisku zkušených historiků umění, členů grantové komise volených na tříleté funkční období. Toto odborné kritérium je důležité především ze dvou hledisek: Bez pružné, nicméně pevné páteře kritéria umělecké hodnoty by se rozdělování nadačních příspěvků i celá činnost Nadace staly neovladatelným procesem bez pravidel a vykazatelných rozhodnutí. Kvalita uměleckého díla, zahrnující lidskou otevřenost a tvůrčí svobodu, právě tak jako pečlivost, důslednost a poctivost osobního stanoviska, je pak paralelou ke kvalitě lidského života. Právě tato hodnota je v současné společnosti masivně vytlačována hlediskem dosaženého výsledku, efektivnosti výkonu a podobných, z ekonomie, reklamy a mediální strategie odvozených imperativů.

Zároveň je však nepochybné, že jakkoli kvalitní výtvarné umění se nemůže trvale rozvíjet stranou života lidské společnosti, aniž by ztratilo svůj smysl. Proto je druhým základním kritériem Nadace sociální působnost umění. Z tohoto hlediska je podporována umělecká tvorba všude tam, kde účinně spolupracuje s nějakou neuměleckou činností, tam, kde má umělecké dílo živý kontakt s veřejností. K tomu slouží specifické granty podporující projekty veřejného umění, environmentálního umění, umění sociálních a dalších minorit a podobné činnosti, které hrají pro pluralitní společnost nezastupitelnou roli.

Aktivita NSU je bezprostředně zaměřena na podporu jednotlivců a institucí působících na území České republiky, avšak s cílem odstranit přetrvávající residua i nově vznikající kulturní izolace a z nich vyplývající nacionalismus a uzavírání se cizímu jakéhokoliv druhu. Důležitým rysem strategie je orientace na současné umění, to znamená ne na potvrzené hodnoty minulosti, nýbrž na samu svobodnou tvořivost, na nerozhodnutou přítomnost, otevřenou budoucnost a na toleranci k novým a jiným názorům.

Podporou realizace a prezentace umělecké invence jednotlivých umělců přispívá Nadace k posílení role individua ve společnosti a oponuje nivelizujícím konzumním tendencím.

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů