Dočasné pozastavení grantového programu NSU Praha

Nadace pro současné umění Praha s politováním oznamuje, že v roce 2020 nejsou, a velmi pravděpodobně ani nebudou, rozdělovány pravidelné granty, které byly od roku 1993 až dosud každoročně vyhlašovány.

Důvodem je rozhodnutí správní rady spolku GESTOR, ochranného svazu autorského, odstoupit od smlouvy o financování grantů NSU Praha. Správní rada GESTORu tak učinila na základě své „nespokojenosti nad směřováním předložených projektů“.

NSU Praha by tímto spolku GESTOR ráda poděkovala za štědrou podporu v letech 2018 a 2019. Nadace zároveň využije všech možností nalézt nového sponzora ochotného financovat grantový program v duchu podpory aktuálních inovativních projektů.

Po dokončení rekonstrukce domu „Pekárna“, sídla NSU Praha, které je plánováno na konec tohoto roku, bude výnos z pronájmu budovy směřován k podpoře grantového programu.

Za NSU Praha Ludvík Hlaváček

tel.: 602 612 248
email: info(v)fcca.cz  ludvik.hlavacek(v)fcca.cz


Grantový program Nadace pro současné umění Praha (NSU Praha) je vyhlašován každoročně od roku 1993. Od počátku programu do roku 2019 bylo v jeho rámci uděleno 745 grantů v celkové částce 50 000 000 Kč. Cílem grantového programu je podpora vzniku a veřejné prezentace děl současného umění se zřetelem na vysokou uměleckou kvalitu a předpokládané společenské působení předložených projektů. Grantová komise složená z renomovaných odborníků, historiků umění a výtvarných kritiků volených na dobu tří let, dává přednost inovačním projektům profesionálních výtvarných umělců dosud neetablovaných na výtvarné scéně. O grant může požádat umělec, kurátor i instituce. 


V roce 2018 je grant realizován díky finančním prostředkům z výnosů z nadační jistiny NSU a finanční částky svěřené Nadaci společností GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.


Rokem 2018 končí rozdělení projektů do tří kategorií. O grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci, grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru i grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority lze tedy požádat skrze společný formulář a žádosti budou posuzovány společně.


Grantový program byl dosud realizován díky darům OSI New York (Georges Soros), OSF Praha, Trust for Mutual Understanding, Philip Morris, Ohio Art Council, European Cultural Foundation, Czech German Future Fond, Daniel Langloise Foundation, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR a dalších dárců. V minulosti byly granty udělovány z výnosů příspěvku z NIF, který byl Nadaci udělen ve výši 35 224 000.

Loga ke stažení

Nadace pro současné umění Praha (.jpg, .pdf, .ai)

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů