Granty Nadace pro současné umění Praha a GESTOR – ochranný svaz autorský, z.s. na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2019 jsou určeny pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace za předpokladu, že tyto instituce hradí nejméně 50 % nákladů z vlastního rozpočtu, dále pro kurátory, umělce nebo skupiny umělců na dílčí podporu konkrétního projektu z oblasti současného výtvarného umění.

Výše finanční částky k rozdělení pro projekty realizované v roce 2019 je 1 615 000,- Kč 

Termín odevzdání žádostí: 31. 1. 2019
 
Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, jenž je ke stažení na této webové stránce.

Přílohy žádosti o udělení grantu:

  1. Podrobný rozpočet projektu, na předepsaném formuláři, jenž je ke stažení na této webové stránce
  2. Podrobný popis projektu
  3. Podrobné údaje o žadateli (profesní CV/profil organizace)
  4. Vizuální dokumentace projektu
  5. Potvrzení partnerů o účasti na projektu (jsou-li)

V případě neúplnosti informací a příloh, které náleží k žádosti, nebude tato žádost projednána.

Žádost se podává v jednom exempláři a musí být doručena 

  • poštou na adresu Nadace pro současné umění Praha, Dukelských hrdinů 500/25a 170 00 Praha 7 (nejzazší datum podání je 31. 1. 2019, rozhoduje razítko pošty)
  • anebo osobně do sídla Nadace pro současné umění Praha v době od 12 do 18 hodin, středa–pátek 

Rozhodnutí o udělení či neudělení grantu bude žadateli sděleno do 10 dnů ode dne rozhodnutí. Oznámení o udělení grantu bude zasláno žadateli dopisem. Seznam udělených grantů bude poskytnut tisku.

tel.: 602 612 248
e-mail: ludvik.hlavacek(v)fcca.cz 

Formulář ke stažení

Žádost o udělení grantu NSU Praha a společnosti
Gestor pro rok 2019 (.docx)

Podrobný rozpočet projektu; příloha č. 1 (.xls)

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů