INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA

 

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám poskytujeme informace o tom, jak v rámci projektu ARTLIST zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva s tím související.

Informace jsou formulovány se záměrem a snahou o co největší srozumitelnost, v případě eventuálních nejasností jsme však připraveni podat Vám individuální vysvětlení.

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje, je naše nadace, tedy:

 

Nadace pro současné umění Praha

IČO: 660 00 718

se sídlem Dukelských hrdinů 500/25a, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. N 221

 

telefon: +420 222 986 116

email: ´ info(v)fcca.cz

web:       www.fcca.cz

 

Kontaktní osobou Nadace pro současné umění Praha, na kterou se můžete obracet se všemi otázkami, připomínkami a žádostmi ohledně zpracování Vašich osobních údajů, je:

 

Ludvík Hlaváček

adresa:            Dukelských hrdinů 500/25a, Holešovice, 170 00 Praha 7

telefon:           +420 602 612 248

email:             ludvik.hlavacek@fcca.cz

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, aby Nadace pro současné umění Praha vůbec mohla fungovat a naplňovat svůj účel – tedy podporovat rozvoj současného výtvarného umění, pomáhat realizovat umělecké projekty a přibližovat je veřejnosti.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme, protože:

2.1.      je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s Vámi Nadace pro současné umění Praha uzavírá, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy

Takové smlouvy s Vámi Nadace pro současné umění Praha uzavírá:

§  za účelem udělování nadačních příspěvků Nadací pro současné umění Praha, přičemž Vaše osobní údaje zpracovává v rámci hodnocení žádostí o nadační příspěvek a rozhodování o udělení grantu, při uzavírání smlouvy o poskytnutí grantu, jakož i při kontrole plnění grantu;

§  v dalších konkrétních případech.

2.2.      je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Nadace pro současné umění Praha

Takovými našimi oprávněnými zájmy jsou zejména:

§  informování široké veřejnosti o naší činnosti, zejména o vyhlášených či udělených grantech;

§  vedení evidence o naší činnosti, která může zahrnovat i Vaše osobní údaje.

 

2.3.      je to nezbytné pro plnění právních povinností Nadace pro současné umění Praha

Takovými našimi povinnostmi jsou:

§  vedení účetnictví;

§  další záležitosti, které nám ukládá jiný právní předpis.

2.4.      na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro další konkrétní případy.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytně nutná pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány. Poté uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností (jako například v účetnictví), nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy.

V souvislosti s udílením grantů dochází k rozhodování zejména ohledně poskytnutí či neposkytnutí grantové podpory. Rozhodování není automatizované a vychází z předem daných kritérií, která jsou dostupná v článku XI. Statutu Nadace pro současné umění Praha (k dispozici zde:

http://fca.fcca.cz/fileadmin/user_upload/NADACE/O_nas/Statut/Statut_NSU.pdf)

 

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli, zejména v žádosti o nadačním příspěvku.

Takovými údaji jsou zejména Vaše: 

  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo nebo datum narození,
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa),
  • fakturační údaje,
  • další osobní údaje, které nám poskytnete,
  • číslo, které k Vašim údajům připojíme v naší interní evidenci. 

Může se stát, že nám v rámci žádosti o nadační příspěvek poskytnete i Vaše citlivé osobní údaje (zejména údaje o Vašich politických názorech, náboženském vyznání, případně o Vašem zdravotním stavu či sexuální orientaci). Takové Vaše osobní údaje zásadně nezpracováváme s výjimkou případů, kdy takové Vaše osobní údaje byly zjevně Vámi zveřejněny nebo k tomu máme Váš souhlas.

 

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni nám dostupných prostředků.

K uchování Vašich dat používáme jen služby, kterým věříme, a platí u nás přísná pravidla, určující, který náš člen či zaměstnanec má přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

 

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč? 

V rámci fungování Nadace pro současné umění Praha a poskytování nadačních příspěvků mohou nastat případy, kdy Vaše osobní údaje poskytneme někomu dalšímu.

V některých případech je nezbytné, abychom Vaše osobní údaje (Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje a případně i další údaje, které nám poskytnete) předali dalším osobám, například proto, abychom Vám mohli vyplatit nadační příspěvek či při auditu, kterým naše organizace pravidelně prochází. Činíme tak však pouze v případech, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi uzavřené či pro plnění našich právních povinností, případně na základě Vašeho souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu. 

Některé z Vašich osobních údajů (nikoli však ty citlivé) uchováváme také prostřednictvím služeb internetových cloudů nebo v rámci e-mailového klienta.

 

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

§  právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů v Nadaci pro současné umění Praha a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

§  právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

§  právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

§  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

§  právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČ: 70837627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

 

7. Kde se dozvíte více?

Více informací o fungování Nadace pro současné umění Praha naleznete na: http://www.fcca.cz/.

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na kontaktní osobu Nadace pro současné umění Praha, kterou je:

 

Ludvík Hlaváček

adresa:            Dukelských hrdinů 500/25a, Holešovice, 170 00 Praha 7

telefon:           +420 602 612 248

email:             ludvik.hlavacek@fcca.cz

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů