Nadace pro současné umění Praha a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. vypisují 26. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných mezi 1. červencem 2018 a 30. červnem 2019. Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2018 bude výnos z nadační jistiny a finanční částka svěřená nadaci společností GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.

Granty jsou vypisovány na dílčí podporu veřejné prezentace děl současného profesionálního umění se zřetelem na vysokou uměleckou kvalitu a předpokládané společenské působení podpořeného umění. Stejně jako v minulých letech jsou přijímány projekty prezentační, předložené jednotlivci či institucemi, dále projekty realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru a také umělecké aktivity v oblasti sociálních minorit. Na rozdíl od minulých let nebudou tyto tři druhy grantů posuzovány odděleně, ani nebudou předkládány na zvláštních formulářích.

Termín odevzdání žádostí: 30. dubna 2018

Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, jenž je ke stažení zde. Žádosti s přílohami, jejichž seznam je uveden na spodním okraji formuláře, doručte nejlépe poštou (s datem poštovního razítka do 30. 4. do 24.00 hod) na adresu:

Nadace pro současné umění Praha, Dukelských hrdinů 500 / 25a, 170 00 Praha 7.

Žádosti je možné doručit rovněž osobně na adresu NSU Praha od 13 do 17 hodin od pondělí do pátku, a to nejpozději do dne vyhlášené uzávěrky, tedy 30. dubna 2018. Bližší informace na webových stránkách NSU Praha.

O návrzích na udělení grantu a o jeho výši rozhoduje správní rada Nadace pro současné umění Praha a členská schůze společnosti GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. Šestičlenná komise renomovaných odborníků doplněná o zástupce společnosti GESTOR poskytuje oběma institucím doporučení na základě individuálního posouzení všech předložených žádostí.

Výše finanční částky k rozdělení je 1 821 000,- Kč


Ludvík Hlaváček, ředitel NSU
602 612 248 
ludvik.hlavacek(v)fcca.cz