Grantový program Nadace pro současné umění Praha (NSU Praha) je vyhlašován každoročně počínaje rokem 1993. Od počátku programu do roku 2017 bylo v jeho rámci uděleno 687 grantů v celkové částce 46 417 000 Kč. Cílem grantového programu je podpora vzniku a veřejné prezentace děl současného umění se zřetelem na vysokou uměleckou kvalitu a předpokládané společenské působení předložených projektů. Grantová komise složená z renomovaných odborníků, historiků umění a výtvarných kritiků volených na dobu tří let, dává přednost inovačním projektům profesionálních výtvarných umělců dosud neetablovaných na výtvarné scéně. O grant může požádat umělec, kurátor i instituce. 


V rámci grantového programu Nadace pro současné umění Praha jsou udělovány tyto granty: 

  • Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci
  • Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
  • Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority 

Grantový program byl dosud realizován díky darům OSI New York (Georges Soros), OSF Praha, Trust for Mutual Understanding, Philip Morris, Ohio Art Council, European Cultural Foundation, Czech German Future Fond, Daniel Langloise Foundation, Magistrátu hl.m.Prahy, Ministerstva kultury ČR a dalších dárců.

Od roku 2002 jsou granty udělovány z výnosů příspěvku z NIF, který byl Nadaci udělen ve výši 35 224 000.