Žádost o grant musí být doručena do sídla NSU Praha na adrese: Dukelských hrdinů 500/25a, praha 7, a to do 17 hodin v den vyhlášené uzávěrky nebo poštou s podacím razítkem vyhlášené uzávěrky tj. 31. 1. 2016 a to formou, která je schopna poskytnout veškerý požadovaný materiál včetně obrazového materiálu v dostatečné kvalitě. Žádost se podává v jednom exempláři.

Žádost musí být podána na formuláři vydaném nadací a musí obsahovat všechny přílohy uvedené na formuláři. Žádosti doručené v předepsané lhůtě budou individuálně posouzeny všemi členy komise a jejich hodnocení bude vyjádřeno udělením počtu bodů od 0 do 10.

Výsledek hodnocení a rozhodnutí o udělení grantu bude oznámeno do jednoho měsíce po uzávěrce. Oznámení o udělení grantu bude zasláno žadateli dopisem. Seznam udělených grantů bude poskytnut tisku.

Formuláře ke stažení

Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci (.doc, .pdf)

Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru (.doc, .pdf)

Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority
(.doc, .pdf)